trzynasta emerytura

Synonimy: 13 emerytura, emerytura 1100 zł