Platforma Obywatelska

Synonimy: Obywatelska, Platforma, PO, po